Odlingar längs den bohuslänska kusten

I mitten av maj när musslorna leker börjar vindarna i Bohuslän bli ljumna. När sedan banden sätts fast på de flytande riggarna är det strax midsommar och de kala klipporna värms upp av solen. Under den efterföljande hösten har mussellarverna som fäst på banden blivit centimeterstora. Därefter passerar årstiderna förbi och musslorna skördas från odlingen efter 18-36 månader.

Scanfjords odlingssystem finns längst hela den bohuslänska kusten, uppifrån Strömstad ner till Tjörns södra sida. Våra egna odlingar av blåmusslor finns i fjordarna kring Orust och Tjörn där vi också har hemmahamn för båtar och för vårat packeri. Odlingsplatserna väljs alltid med omsorg så att musslorna växer i friskt och strömmande vatten med god näringstillförsel. Det ger hög köttproduktion och skimrande skal.

Miljövänlig och kontrollerad produktion

Musselodling är en verksamhet där havets möjligheter tas till vara utan negativ påverkan på havsmiljön.
Musslorna äter plankton som frodas i det näringsrika kustvattnet. Musselodlandet bidrar då till att minska övergödningen i de Bohuslänska fjordarna.

Vår märkning garanterar full spårbarhet, från odling till konsument. Scanfjords integrerade process genom odling, skörd och packning garanterar att produktionens alla led uppfyller de kvalitets- och livsmedelshygieniska krav som finns. Under musslans tillväxttid gör Livsmedelsverket kontroller och provtagningar på varje odling, vi gör dessutom vid behov egenkontroller. Enligt EU:s normer kontrolleras bland annat att inga algtoxiner eller bakterier förekommer när det är dags för skörd.

Scanfjordsystemet – en egenutvecklad odlingsteknik

Scanfjordsystemet är normalt tio parallella bärlinor infästa i en spännbalk som i sin tur förankras med en till två plogankare i var ända. Bärlinorna bärs upp av bojar. I bärlinorna fästs banden där mussellarverna fäster. Dagens Scanfjordsystem är en vidareutveckling av ett arbete som startade i Chalmers Tekniska Högskolas regi under 1970-talet och med ledning av Joel Haamer. Utvecklingen sedan dess har fokuserat på att ytterligare effektivisera och förbättra systemet som säljs till odlare i Sverige och Norden.

Pin It on Pinterest